"'ผู้บรรยาย';" คำเหมือน


"'ผู้บรรยาย';" คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • ผู้เขียน นักเขียน storyteller, taleteller, storywriter, raconteur, relater, emcee, anecdotist, chronicler, annalist, romancer, fabulist.
"'ผู้บรรยาย';" คำเชื่อมโยง: