กทาง คำเหมือน


กทาง คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • teeter, totter สลับ oscillate สวิง ผันผวน กะ กระเด้ง หมุน seesaw.
  • อิทธิพล ผล มัก เอียง เท่าใด เอียง แนะนำ งอ พร้อมท์ predispose กำจัด ก่อให้เกิด ชักชวน คู่มือ กำหนด.

กทาง คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • พลังงาน ไอศวรรย์ อำนาจ คำสั่ง ควบคุม สามารถ อำนาจ เข้าใจ จับ แรง น้ำหนัก อิทธิพล นับถือ suzerainty.
กทาง คำเชื่อมโยง: