กด คำเหมือน


กด คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • cheapen, debase ลดลง เสื่อม devalue ลดการ.
  • sadden กีดกัน dispirit, enervate ช้าค่า devitalize, dishearten, deject บั่นทอน.
  • กดลง กดลง dent กลวง แผ่ ระดับ อย่างลึกซึ้ง dimple จม.

กด คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • ด่วน exigent ความจำเป็น สำคัญ สำคัญ จำเป็น ร้ายแรง สำคัญ สิ่งสำคัญ เรียกร้อง insistent ร้องไห้.
กด คำเชื่อมโยง:

กด คำตรงข้าม